Política de privacitat

L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament, en motiu del desplegament de les competències municipals, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’ajuntament de Les Franqueses del Vallès realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. 

Amb l’objectiu de donar compliment a legislació sobre protecció de dades, l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès ha elaborat i publicat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats pels diversos serveis municipals. 

L’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel RGPD i per la LOPDGDD de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; a la vegada, facilitant l’exercici dels drets de protecció de dades per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

Per una altra part, l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès ha designat un Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès, inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament: 

1. Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Adreça postal: Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Telèfon: 938 467 676 - Correu electrònic: ajuntament@lesfranqueses.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat

3. Base jurídica del tractament.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades es fonamenten en l’exercici de les seves competències i funcions, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament del Registre d’Activitats de Tractament que l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès ha fet públic, són les següents: 

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Article 6.1. b) tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mestres precontractuals.

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

Disposició addicional dotzena. Modificació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que passen a tenir la redacció següent: Article 28. […] 2. Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració actuant o que hagi elaborat qualsevol altra Administració. L’Administració actuant pot consultar o obtenir aquests documents tret que l’interessat s’hi oposi. No escau l’oposició quan l’aportació del document s’exigeixi en el marc de l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció.

4. Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès realitza en exercici de les competències municipals, d’acord amb les bases jurídiques que legitimen els tractaments de les dades personals, consten exposades en el Registre d’Activitats de Tractament que l’ajuntament ha fet públic.

5. Període de conservació de les dades

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius.

6. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas l’ajuntament únicament les conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, l’ajuntament cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès presentant el formulari corresponent al correu electrònic ajuntament@lesfranqueses.cat o al correu postal, adreça postal: Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès del Vallès del Vallès - Telèfon: 938 467 676 - Correu electrònic: ajuntament@lesfranqueses.cat. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat. 

7. Destinataris de les dades:

La identificació de destinataris de les dades consten exposades en el Registre d’Activitats de Tractament que l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 d la LOPDGDD.

8. Transferències internacionals de dades.

No estan previstes

9. Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants. En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD referit a la informació que haurà de facilitar-se a l’interessat quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes